Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01 februari 2020

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Organisatie: Sleutelwerk Adviescoöperatie B.A.

Adres: Helperpark 304, 9723 ZA Groningen

KvK: 72868449

Website: www.sleutelwerkadvies.nl

Email: info@sleutelwerkadvies.nl

Contactpersoon: P. Nieboer

Telefoonnummer: 06 43 15 11 95

 

Sleutelwerk Adviescoöperatie B.A. verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Sleutelwerk Adviescoöperatie B.A. verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• NAW-gegevens;

• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;

• Geboortedatum;

• Geslacht;

• Inhoud van communicatie;

• Salarisgegevens;

• Opleidingsgegevens;

• Werkervaring;

• Werkgever;

• Bankgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sleutelwerk Adviescoöperatie B.A. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

• Gezondheid.

Doeleinden

Sleutelwerk Adviescoöperatie B.A. verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

• Uitvoeren van de arbeidsdeskundige opdracht binnen het werkveld van de arbeidsdeskundige;

• Het onderhouden van contact;

• Een goede en efficiënte dienstverlening;

• Het verrichten van administratieve handelingen;

• Verbetering van de dienstverlening;

• Facturering;

• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

• Marketing;

• Nakoming van wettelijke verplichtingen;

• Het voeren van geschillen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw opdracht, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Sleutelwerk Adviescoöperatie B.A. hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

• De bescherming van haar financiële belangen;

• De verbetering van haar diensten;

• Beveiliging en het beheer van haar systemen.

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming uit, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging persoonsgegevens verstrekt geeft u daarmee toestemming dat Sleutelwerk Adviescoöperatie B.A. deze gegevens verwerkt.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Sleutelwerk Adviescoöperatie B.A. persoonsgegevens uitwisselen. Sleutelwerk Adviescoöperatie B.A. kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. Dit zijn onder andere de IT-leveranciers van onze website, onze IT- systemen en verwerker van onze financiële en salarisadministratie. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Sleutelwerk Adviescoöperatie B.A. aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Sleutelwerk Adviescoöperatie B.A. zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt (De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) zijn daarvoor passende waarborgen getroffen.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Sleutelwerk Adviescoöperatie B.A. zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat zich Sleutelwerk Adviescoöperatie B.A. moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Sleutelwerk Adviescoöperatie B.A. passende beveiligingsmaatregelen genomen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sleutelwerk Adviescoöperatie B.A. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Sleutelwerk Adviescoöperatie B.A. een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u Sleutelwerk Adviescoöperatie B.A. verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Organisatie: Sleutelwerk Adviescoöperatie B.A.

Contactpersoon: P. Nieboer

Mailadres: info@sleutelwerkadvies.nl

Telefoonnummer: 06 43 15 11 95

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Sleutelwerk Adviescoöperatie B.A. laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 februari 2020.

Sleutelwerk Adviescoöperatie B.A. kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.